Algemene voorwaarden

1 DEFINITIES

1.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, hebben de volgende termen, geschreven met een hoofdletter, de volgende betekenissen in deze algemene voorwaarden:

Bedenktijd:

De periode waarin de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument:

De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag:

Kalenderdag;

Herroepingsrecht:

De mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer:

De natuurlijke of rechtspersoon die producten aan Consumenten aanbiedt via een webshop (www.onroadbrand.com);

Overeenkomst:

De koopovereenkomst die is gesloten tussen de Ondernemer en de Consument;

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke Overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Consument tot stand komt.

2.2
De Consument verklaart dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst.

3 HET AANBOD

3.1
De door de Ondernemer in de webshop aangeboden producten vormen een uitnodiging aan Consumenten om een aankoopaanbod te doen. Alle vermelde prijzen zijn in euro's en inclusief btw. Bestellingen en leveringen zijn alleen mogelijk in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de Ondernemer. De Ondernemer behoudt zich het recht voor een aankoopaanbod niet te accepteren indien een artikel niet beschikbaar is of indien de Consument eerder onterecht heeft nagelaten facturen te betalen voor eerdere leveringen of betalingen heeft teruggedraaid. Indien de Ondernemer een specifieke bestelling niet kan uitvoeren, zal hij de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4 DE OVEREENKOMST

4.1
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument het aankoopaanbod aanvaardt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

4.2
Na aanvaarding van het aanbod bevestigt de Ondernemer de totstandkoming van de Overeenkomst en de gekochte artikelen per e-mail. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

4.3
Binnen de wettelijke grenzen mag de Ondernemer nagaan of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde totstandkoming van de Overeenkomst. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag met redenen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te verbinden.

5 HERROEPINGSRECHT

5.1
De Consument kan de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product binnen een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

5.2
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument het product heeft ontvangen. Indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij het product binnen 14 dagen na ontvangst terug te sturen naar het adres dat onderaan deze algemene voorwaarden is vermeld.

5.3
Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt van de Consument dient te zijn dat hij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

5.4
Indien de goederen zijn verslechterd door behandeling die verder gaat dan toegestaan in lid 3, behoudt de Ondernemer zich het recht voor een schadevergoeding te eisen.

6 UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN DE KOSTEN DAARVAN

6.1
Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stelt hij de Ondernemer hiervan op de hoogte binnen de bedenktijd.

6.2
De Consument stuurt het product zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst terug.

6.3
De Consument retourneert het product met alle geleverde toebehoren en labels, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking en in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van de Ondernemer.

6.4
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

6.5
De Consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product.

7 VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

7.1
Zodra de Ondernemer de kennisgeving van herroeping van de Consument heeft ontvangen, stuurt hij onmiddellijk een ontvangstbevestiging na ontvangst van deze kennisgeving.

7.2
De Ondernemer zal alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele door de Ondernemer in rekening gebrachte leveringskosten voor het geretourneerde product, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt en het product is ontvangen, terugbetalen.

7.3
Indien de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering, is de Ondernemer niet verplicht de bijkomende kosten voor de duurdere methode terug te betalen.

8 LEVERING EN OMRUILING

8.1
Het door de Consument aan de Ondernemer opgegeven adres geldt als plaats van levering.

8.2
De standaard levertijd is 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

8.3
Indien de Consument een product wenst om te ruilen, zijn de in artikelen 5 en 6 van deze algemene voorwaarden genoemde voorwaarden mutatis mutandis van toepassing. Zodra de Ondernemer het te ruilen product heeft ontvangen, wordt het nieuwe product aan de Consument verzonden. De bijkomende verzendkosten in verband met de omruiling zijn voor rekening van de Consument.

9 BETALING

9.1
Betaling dient te geschieden op een van de wijzen die op de website van de Ondernemer zijn aangegeven.

9.2
De Consument is verplicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

10 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

10.1
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2
Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst worden beslecht door de rechtbank in Zwolle.

Onroadbrand

+31619145037

onroadbrand@gmail.com

www.onroadbrand.com

KvK-nummer: 84904372